Chính trị xã hội
Sáng mãi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sáng mãi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

MTXD - Hôm nay kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bày tỏ...