Thiên nhiên môi trường
Tăng cường quản lý chất lượng môi trường không khí
Tăng cường quản lý chất lượng môi trường không khí

MTXD - Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra trong Kế hoạch quốc gia quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng môi trường không khí ở nước ta thời gian t