Quy hoạch - Kiến trúc
Quy hoạch
Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Mở ra không gian mới, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững
Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Mở ra không gian mới, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững

​MTXD - Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Hưng Yên, cụ thể hóa khát vọng, tầm nhìn, quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển cho toàn tỉnh.