Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song – Đắk Nông: Tạp chí chỉ có chức năng “nghiên cứu” khoa học...

MTXD - Vừa qua tạp chí điện tử Môi trường Xây dựng có đăng ký nội dung tìn hiểu thông tin, viết bài liên quan đến lĩnh vực môi trường và xây dựng trên địa bàn huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, sau hơn một tháng, ông Võ Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện này có phát ngôn:

MTXD - Vừa qua tạp chí điện tử Môi trường Xây dựng có đăng ký nội dung tìm hiểu thông tin, viết bài liên quan đến lĩnh vực môi trường và xây dựng trên địa bàn huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, sau hơn một tháng, ông Võ Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện này có phát ngôn:  Tạp chí … chỉ có chức năng “nghiên cứu” nên chưa phù hợp với tôn chỉ mục đích báo chí nên huyện không cung cấp thông tin theo quy định...”

Trong khi đó theo điều 4 Luật Báo chí năm 2016 quy định Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí:

1. Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn của Nhân dân.

2. Báo chí có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân;

b) Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của Nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

c) Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của Nhân dân;

d) Phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội;

đ) Góp phần giữ gìn sự trong sáng và phát triển tiếng Việt, tiếng của các dân tộc thiểu số Việt Nam;

e) Mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước và các dân tộc, tham gia vào sự nghiệp của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững.

Trong khi đó, Tạp chí Môi trường Xây dựng là cơ quan ngôn luận của Hội môi trường Xây dựng Việt Nam ( Tổ chức xã hội – Nghề nghiệp )

Theo TIÊU CHÍ NHẬN DIỆN “BÁO HÓA” TẠP CHÍ, “BÁO HÓA” TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬTỔNG HỢP, “BÁO HÓA” MẠNG XÃ HỘI VÀ BIỂU HIỆN “TƯ NHÂN HÓA” BÁO CHÍ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) thì Tại điều 2 tiêu chí “nhận diện “báo hóa” Tạp chí quy định : Về nội dung: - “Không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép. Phản ánh vấn đề, nội dung không thuộc lĩnh vực tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép (VD: Tạp chí thuộc lĩnh vực môi trường phản ánh về đấu thầu trong lĩnh vực giáo dục, tạp chí thuộc lĩnh vực sức khỏe, y tế phản ánh về trật tự xây dựng)”.

Sau 1 tháng liên hệ làm việc,  Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song từ chối cung cấp thông tin vì "tạp chí chỉ có chức năng nghiên cứu khoa học"

Từ những căn cứ Pháp luật trên, có thể hiểu, Tạp chí điện tử Môi trường Xây dựng cử phóng viên đi tìm hiểu 02 thông tin:

1. Tìm hiểu thông tin về việc xây dựng 02 tuyến đường giao thông liên xã Thuận Hà không thực hiện theo vị trí đã được duyệt, vẫn hoàn thiện thủ tục đầu tư và thanh quyết toán. Không rõ UBND huyện Đắk Song đã có hình thức kỷ luật cán bộ ra sao vì theo thông tin trước đây, người chịu trách nhiệm cho việc này hiện đang làm chủ tịch một xã khác.

2. Tìm hiểu thông tin trên đại bàn xã Đăk NDrung và thị trấn Đức An có 02 trại heo xây dựng trên đất nông nghiệp, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng và không có giấy phép xây dựng.

02 nội dung trên hoàn toàn nằm trong lĩnh vực phù hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động của tạp chí. Việc phóng viên đến địa bàn huyện Đăk Song tìm hiểu thông tin viết bài đúng lĩnh vực tôn chỉ, mục đích là việc hết sức bình thường, nếu không có sự khuất tất, lãnh đạo huyện sẽ cung cấp thông tin, nêu ý kiến phản hồi để xây dựng cho môi trường sống ngày càng tốt đẹp, bền vững hơn.

Cũng cần phải nói thêm, khi trao đổi với phóng viên, ông Tuấn có phát ngôn rằng: Tạp chí chỉ có chức năng nghiên cứu khoa học, không có chức năng điều tra, phản ánh…

Đây là nhận định sai lầm vì tại khoản 15 Điều 3 Luật Báo chí quy định: “Tạp chí điện tử là sản phẩm báo chí xuất bản định kỳ, đăng tin, bài có tính chất chuyên ngành, được truyền dẫn trên môi trường mạng”.Điều này là để phân biệt với khoản 16 quy định các cơ quan Tạp chí khoa học là sản phẩm báo chí xuất bản định kỳ để công bố kết quả nghiên cứu khoa học, thông tin về hoạt động khoa học chuyên ngành.

Ông Tuấn hiểu về “lĩnh vực” tôn chỉ mục đích và thông tin “chuyên ngành” như thế nào mà có phát ngôn như vậy ?

Từ những trình bày trên, có thể thấy phát ngôn của ông Võ Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông lấy cớ trên để cản trở phóng viên tác nghiệp có dấu hiệu vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Báo chí;

Theo  “Điều 38. Cung cấp thông tin cho báo chí

  1. Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp. Việc cung cấp thông tin cho báo chí có thể bằng văn bản, trên trang thông tin điện tử tổng hợp, họp báo, trả lời phỏng vấn và các hình thức khác. Cơ quan báo chí phải sử dụng chuẩn xác nội dung thông tin được cung cấp và phải nêu rõ xuất xứ nguồn tin.”

Về hành vi vi phạm quy định về cung cấp thông tin cho báo chí quy định tại điểm b, khoản 1, điều 9 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản;

Theo điều 9. Vi phạm quy định về cung cấp thông tin cho báo chí và sử dụng thông tin của cơ quan báo chí

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cản trở việc cung cấp thông tin cho báo chí của tổ chức, cá nhân;

b) Không thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Báo chí;

Chính vì vậy, kính đề nghị UBND huyện Đăk Song xem xét, nghiên cứu kỹ nội dung, cung cấp thông tin cho Báo chí theo đúng quy định.

Kính đề nghị UBND tỉnh Đăk Nông vào cuộc xác minh thông tin, trả lời Báo chí: có hay không việc UBND huyện Đăk Song buông lỏng quản lý, để các cá nhận, doanh nghiệp ngang nhiên hoạt động xây dựng  trái phép? Ông Phó Chủ tịch huyện Đắk Song có lợi dụng “tôn chỉ, mục đích” để cản trở Báo chí tác nghiệp ?.

Căn cứ theo các quy định của Luật Báo chí số: 103/2016/QH13 ngày 05/04/2016 và Nghị định số: 09/2017/NĐCP ngày 09/12/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước. Tạp chí điện tử Môi trường Xây dựng rất mong nhận được thông tin phản hồi sớm nhất từ Quý cơ quan.

PV Tây Nguyên

Các tin khác

Trục sông Hồng là trung tâm phát triển của Thủ đô
Trục sông Hồng là trung tâm phát triển của Thủ đô

​MTXD – HĐND Thành phố Hà Nội dự kiến sẽ xem xét, thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Kỳ họp chuyên đề thứ 15 của HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra vào cuối tháng 3/2024.

KHỞI CÔNG TRƯỜNG LIÊN CẤP MEYSCHOOL ĐOÀN THỊ ĐIỂM TẠI MEYHOMES CAPITAL PHÚ QUỐC
KHỞI CÔNG TRƯỜNG LIÊN CẤP MEYSCHOOL ĐOÀN THỊ ĐIỂM TẠI MEYHOMES CAPITAL PHÚ QUỐC

MTXD - Trường liên cấp đầu tiên tại Phú Quốc - Meyschool Đoàn Thị Điểm đã được khởi công ngày 1/3/2024 với tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng. Trường dự kiến đón 1.500 học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở của thành phố đảo Phú Quốc từ năm 2026.

Kinh tế Bắc Ninh và bài toán đô thị thông minh - Bài 1: Bắc Ninh thu hút vốn FDI bằng môi trường xanh, đô thị thông minh
Kinh tế Bắc Ninh và bài toán đô thị thông minh - Bài 1: Bắc Ninh thu hút vốn FDI bằng môi trường xanh, đô thị thông minh

​ MTXD - Sau hơn 5 năm thực hiện chủ đề “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch” đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã khẳng định được vị thế trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) bằng môi trường xanh, đô thị thông minh.

Định hướng quy hoạch sông Hồng: Ý tưởng sáng tạo, phù hợp và đúng thời điểm
Định hướng quy hoạch sông Hồng: Ý tưởng sáng tạo, phù hợp và đúng thời điểm

MTXD - Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Học, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông...

Hà Nội: Nhiều khu đất sử dụng sai mục đích, xây dựng trái phép, cần quyết liệt xử lý?
Hà Nội: Nhiều khu đất sử dụng sai mục đích, xây dựng trái phép, cần quyết liệt xử lý?

MTXD - Nhiều khu đất dự án, đất nông nghiệp trên địa bàn phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, đang sử dụng có dấu hiệu sai mục đích, xây dựng làm bãi xe, kho bãi, nhà xưởng… tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi tường, mất an toàn PCCC, cần sớm được cơ quan chức năng xử lý quyết liệt?